:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

นายก อบจ.บึงกาฬ พร้อมคณะ มอบบ้านที่ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหรือบริการขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้มีสิทธิ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถดำเนินวิถีชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทน

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัมนาที่ยังยืน เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาทเพื่อการพัมนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม


ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ ออกติดตามสถานประกอบการโรงแรม/รีสอร์ทในเขตอำเภอศรีวิไล อำเภอพรเจริญ และอำเภอเซกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม