:: หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

 • นายวนาชาติ วงศ์พุทธา
  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

 • นางสาวจุฬาลักษณ์ เสนาะเสียง
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ

 • นางสุจิตรา ลุนอุบล
  ผู้อำนวยการกองคลัง
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการพัสดุและทรัพย์สิน

 • นายประเสริฐ พงษ์ปิยทัศน์
  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 • นางสุจิตรา ลุนอุบล
  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

 • นางสาววรินทร โคตรพัฒน์
  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

 • นายบัญญัติ มาศงามเมือง
  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการสภา

 • นายชินทัต แก้วกล้า
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • นางสาวมาลา พรมอาด
  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน