:: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

  • นายวนาชาติ วงศ์พุทธา
    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
    ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

:: รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

:: เลขานุการ ::

:: ที่ปรึกษานายก ::