เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน
** พันธกิจ **
 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 3. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
 4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อัน ดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการที่ดี
 6. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 7. สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับ กับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจาก การกระจายอำนาจจากรัฐบาล
 8. พัฒนาศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือ ชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา
 10. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

** นโยบาย **
นโยบายที่ 1 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 1. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบอำเภอละ 1 แห่ง โดยการบูรณาการร่วมกันขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่มีความพร้อม
 2. จัดทำโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างถูกต้อง ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาประชากร ชาวบึงกาฬ ให้มีความพร้อมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
 4. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนมาตรฐาน
 5. ส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงและรักษาไว้ซึ่ง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายที่ 2 ด้านการเกษตร
 1. ผลักดันให้จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่ปลูก (ผลิต) ยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกพืชพลังงานทดแทน เช่น ปาล์มน้ำมันในพื้นที่การเพาะปลูกข้าวที่มี ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยจัด ทำโครงการโรงเรียนฝึกอาชีพเคลื่อนที่ซึ่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
นโยบายที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1. เร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ครบทุกด้าน
 2. พัฒนาปรับปรุงและบูรณะถนน สะพานและทางระบายน้ำ
 3. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
นโยบายที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1. ผลักดันให้มีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการกำหนดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน
 2. แก้ไขปัญหาความยากจน โดยสร้างรายได้ลดรายจ่ายและกระจายรายได้
 3. ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย สินค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ
 4. ขับเคลื่อนพลังเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
 5. สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีรายได้และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนในการปราบปรามสินค้าหนีภาษีและสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์
นโยบายที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
 1. ส่งเสริมการกีฬาให้แก่เยาวชนทุกระดับและพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน
 2. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางที่จะไปสู่แหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งโขง ให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกาย
 4. ให้การประสานความร่วมมือด้านการท่อง เที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
 5. ส่งเสริมสนับสนุนสมาคมและสโมสรกีฬาภายในจังหวัด
นโยบายที่ 6 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม
 1. จัดตั้งศูนย์เยาวชนต้นแบบอำเภอละหนึ่งแห่ง
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ในด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ด้านการกีฬา �โดยการ ส่งเสริมการออกกำลังกายทุกประเภท เพื่อสุขภาพ ความเป็นเลิศ ความเข้มแข็งและอาชีพ�
 3. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบ ตั้งแต่การป้องกันปราบปรามและบำบัด
 4. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
 5. สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 6. สนับสนุนการป้องกัน และช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย (สาธารณภัย)
 7. สนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้อง ประชาชน เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงการใช้แรงงาน ในประเทศและต่างประเทศ
นโยบายที่ 7 ด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์และคุณภาพชีวิต
 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ อย่างถูกวิธี
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล
 3. การรณรงค์การควบคุมและการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ